Sprawy karne


  • reprezentujemy naszych Klientów przed organami ścigania i sądami;

  • dochodzimy odszkodowań za niesłuszne aresztowanie, zatrzymanie, skazanie;

  • sporządzamy pisma procesowe (akty oskarżenia – prywatne i subsydiarne, apelacje, zażalenia, skargi kasacyjne);

  • prowadzimy sprawy o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności;

  • sporządzamy wnioski o udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności;

  • prowadzimy sprawy o udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia;

  • prowadzimy sprawy o rozłożenie na raty lub umorzenie kary grzywny.