Prawo pracy


  • reprezentujemy strony w sprawach spornych pracodawca – pracownik;

  • bierzemy udział w postępowaniach dotyczących ustalenia stosunku pracy;

  • prowadzimy sprawy o przywrócenie do pracy;

  • prowadzimy sprawy o wypłatę odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy;

  • prowadzimy sprawy z tytułu roszczeń wynikających z niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku o pracę;

  • prowadzimy sprawy o wydanie i sprostowanie świadectwa pracy;

  • prowadzimy postępowania pojednawcze;

  • reprezentujemy strony przed sądem pracy;

  • sporządzamy regulaminy wynagrodzeń, regulaminy pracy i inne dokumenty wewnętrzne;

  • reprezentujemy osoby i podmioty, odwołujących się od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych bądź KRUS-u.